Käyttöehdot

SantaPark Arctic World on ProSanta Oy:n aputoiminimi. ProSanta Oy on rekisteröity Suomessa, toimilupa 6921/11/MJ. Osoite: ProSanta Oy, Luolakuja 96910, Rovaniemi. ALV-tunnus 20631555.

Käyttämällä ProSanta Oy:n palveluja asiakas hyväksyy nämä Yleiset Ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Näitä ehtoja sovelletaan niihin ProSanta Oy:n tarjoamiin ja toimittamiin palveluihin, jotka tilataan verkkosivuston www.santaparkarcticworld.com kautta.

Tuotteita, jotka eivät ole välittömästi ostettavissa tämän verkkosivuston kautta, voidaan ostaa ProSanta Oy:ltä muuten. Asiakkaan pyytäessä tarjousta, ProSanta Oy lähettää asiakkaalle tarjouksen, jonka mukana toimitettavat Yleiset Ehdot saattavat poiketa näistä ehdoista. Toimitettavat Yleiset Ehdot riippuvat asiakkaalle tarjotun palvelun tai tuotteen luonteesta.

ProSanta Oy on EU-direktiivin 2015/2302 ja lain matkapalveluyhdistelmistä (901/2017) mukainen matkanjärjestäjä. Näiden Yleisten Ehtojen mukaisiin palveluihin sovelletaan lakia matkapalveluyhdistelmistä, jos asiakas on tämän verkkosivuston kautta tilannut ProSanta Oy:ltä matkapaketin, jonka kesto on vähintään 24 tuntia tai joka sisältää yöpymistä ja on ostettu pääasiassa yksityisiin tarkoituksiin ja sisältää vähintään kaksi (2) seuraavista palveluista: 1) matkustajien kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai muun moottoriajoneuvon vuokraaminen lain matkapalveluyhdistelmistä 2 §:n 3 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.

1. Kelpoisuus

Asiakkaan tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen ja oikeustoimikelpoinen sekä hänellä tulee olla suostumus tai valtuutus toimia kaikkien tilauksen piiriin kuuluvien henkilöiden puolesta.

Asiakkaan tulee myös varmistaa ja näin ollen vahvistaa, että kaikista tilaukseen osallisista annetut tiedot ovat täydelliset ja oikeat, että kaikki tilaukseen osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä Yleisiä Ehtoja ja että asiakkaalla on valtuus hyväksyä, ja hyväksyy nämä Yleiset Ehdot kaikkien tilaukseen osallistuvien asiakkaiden puolesta.

Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden Yleisten Ehtojen velvoitteita. Asiakkaan tulee tilausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä Yleisistä Ehdoista myöhempää tarvetta varten.

2. Palvelut

Tarjottavat palvelut voivat sisältää päiväohjelmia, lahjakortteja, matkamuistoja, aterioita, pääsyä ainutlaatuisiin tapahtumiin ja paikkoihin ja monia muita matkailuun liittyviä tai liittymättömiä palveluja. Tehdessään tai hyväksyessään tilauksen, asiakas tekee sopimuksen suoraan ProSanta Oy:n kanssa.

ProSanta Oy ei voi taata verkkosivujen jatkuvaa ja keskeytyksetöntä käytettävyyttä ja saatavuutta. ProSanta Oy voi rajoittaa verkkosivujen toimintojen saatavuutta, jos se on tarpeen suorituskyvyn tai palvelinten turvallisuuden vuoksi tai sellaisten huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi, jotka turvaavat verkkosivujen asianmukaisen toiminnan. ProSanta Oy voi parantaa, kehittää tai muokata palvelujaan ja tarjota uusia palveluja.

3. Saatavuus

Kaikki elämykset, aktiviteetit, paketit ja tarjouksiin perustuvat palvelut toimitetaan saatavuuden rajoissa, eikä ProSanta Oy takaa niiden saatavuutta ennen kuin palvelun hinta on maksettu 100-prosenttisesti. ProSanta Oy lähettää asiakkaalle kirjallisen  tilausvahvistuksen. Monilla palveluilla, joita ProSanta Oy tai sen toimittajat tarjoavat, on rajallinen kapasiteetti ja saatavuus.

ProSanta Oy varaa itselleen oikeuden valita toimittajat tuottamaan osan palveluista.

4. Tilaaminen

Varaus vahvistetaan, kun tilatut palvelut on maksettu 100-prosenttisesti. Asiakas saa sähköpostitse tilausvahvistuksen SantaPark Arctic World:iltä, joka on ProSanta Oy:n aputoiminimi, kun verkkomaksu on käsitelty.

Palvelut, jotka asiakas on tilannut palvelun tiloissa tapahtuviksi, tulee maksaa täysin ennen tiloista poistumista.

Asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä ProSanta Oy:öön, jos maksun käsittely on viivästynyt tai tilausvahvistus ei ole tullut sähköpostitse.

5. Erityisehdot

Kaikki osallistujien mahdolliset mieltymykset ja erityisvaatimukset, kuten terveydelliset tai ruokavalioon tai vammaan liittyvät tarpeet, huoneiden jakolistat ja vaatekoot tulee ilmoittaa ProSanta Oy:lle vähintään neljätoista (14) päivää ennen saapumispäivää. ProSanta Oy täyttää esitetyt vaatimukset, jos se on mahdollista kohtuullisilla kustannuksilla ja vaivannäöllä.

Kaikkien osallistujien turvallisuuden vuoksi tulisi kaikki sairaudet, kuten epilepsia, paniikkikohtaukset yms, jotka saattavat vaikuttaa osallistujaan odottamattomissa tilanteissa, tulee ilmoittaa ProSanta Oy:lle varausta tehtäessä tai vähintään 48 tuntia ennen palvelun alkamista

5.1 Osallistujat

Varauksessa vaaditut tiedot riippuvat kyseisestä palvelusta, ja ne vaaditaan ennen maksamista. Normaalisti vaaditaan varauksen tekevän asiakkaan koko nimi, aikuisten ja lasten määrä, lasten iät, kansallisuus, matkapuhelimen numero tai vastaava yhteystieto, hotellin nimi, erityisruokavaliot tai allergiat sekä kaikki muu tieto, jonka asiakas katsoo tarpeelliseksi terveys- tai turvallisuussyistä.

ProSanta Oy varaa itselleen oikeuden kieltää henkilöltä osallistumisen tai osallistumisen jatkamisen palvelussa, jos henkilöllä ProSanta Oy:n tai viranomaisen näkemyksen mukaan on tarttuvan taudin oireita (esim. COVID -19) tai henkilö käyttäytyy siten, että hän joko suoraan tai todennäköisesti aiheuttaa vaaraa, riskejä, ahdistusta tai haittaa muille osallistujille, ProSanta Oy:lle tai palvelun toimittajalle. Tällaisessa tapauksessa osallistujalle ei palauteta mitään maksettuja palvelun hintoja eikä ProSanta Oy ole vastuussa mistään kuluista, joita aiheutuu palvelujen päättymisestä hänen osaltaan.

5.2 Kieli

Kaikkien palvelujemme kieli on suomi ja englanti. Erityistoivomuksesta ProSanta Oy:llä on oikeus mutta ei velvollisuutta järjestää palvelua asiakkaan toivomalla kielellä.

5.3 Annetut tiedot

Kaikki tiedot, joita asiakkaalle annetaan matkasuunnitelmissa/tarjouksissa /hinnastoissa, perustuvat viimeisimpään käytettävissä olevaan tietoon.

5.4 Kuljetukset

Jotkin tällä verkkosivustolla ostettavaksi tarjotut palvelut sisältävät paluukuljetuksen.

Palveluun käytettävä kuljetustapa riippuu asiakkaiden määrästä ja kyseisen palvelun vaatimasta reitistä. Pyrimme kaikin keinoin järjestämään mukavan kuljetuksen, mutta ProSanta Oy ei ota vastuuta heikoista tieoloista.

Nouto- ja paluukuljetukset sisältyvät palvelun hintaan niillä asiakkailla, jotka majoittuvat SantaPark Arctic World -majoitukseen tai muihin hotelleihin 10 kilometrin säteellä SantaPark Arctic World:istä.

Kuljetuksen lähtö- ja paluupaikan tulee olla sama.

Palvelu määritellään alkavaksi noutopaikasta noutoaikaan. ProSanta Oy ilmoittaa paikan ja ajan vahvistusviestillä sähköpostitse. Viivytysten välttämiseksi ja laadukkaan kokemuksen takaamiseksi kaikille osallistujille pyydämme, että kukin osallistuja on valmiina lähtemään ilmoitettuun noutoaikaan.

Kuljetuksiin ei voi ottaa mukaan mitään matkatavaraa.

5.5 Tietosuoja

Kaikki toimintaan osallistuvat tahot käsittelevät asiakkaiden tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) ja Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteemme on luettavissa osoitteessa https://santaparkarcticworld.com/privacy-policy.

6. Vakuutukset

ProSanta Oy suosittelee asiakkaita ottamaan kattavan matka-, tapaturma- ja matkan peruuntumista koskevan vakuutuksen ennen Lappiin tuloa. Alueen syrjäisyys, palvelujen luonne ja vallitsevat sääolosuhteet saattavat aiheuttaa vaatteiden ja varusteiden vahingoittumista ja pienempiä haittoja.

Palveluntarjoajat laskuttavat mahdollisesti tarvittavat hätäpalvelut suoraan asiakkaalta. Selvyyden vuoksi todetaan, Suomessa ambulanssipalvelut on varattu vain hengenvaarallisiin tilanteisiin ja vähäisempien vammojen kohdalla asiakkaan tulee järjestää ja maksaa kuljetus ensiapupoliklinikalle itse.

7. Hinnat

ProSanta Oy laskuttaa palkkion tarjoamiensa palvelujen käytöstä. Kaikki kyseeseen tulevat palkkiot ilmoitetaan asiakkaalle ennen palvelun tilaamista. Kaikkien palvelujen palkkiot sisältävät arvonlisäveron voimassa olevan lain mukaisesti.

7.1. Lisämaksut

ProSanta Oy varaa itselleen oikeuden veloittaa kiinteän yhdeksän (9) euron laskutuslisän ja 5%:n palvelumaksun, joka lasketaan tilatun palvelun palkkiosta, kun maksu suoritetaan luottokortilla ilman maksulinkkiä. Kumpikin edellä mainittu lisämaksu tulee kokonaan asiakkaan maksettavaksi.

7.2. Muutokset hinnoittelussa

Pro Santa Oy:llä on oikeus, ilman ennakkoilmoitusta, muuttaa verkkosivuilla tai asiakkaalle erikseen esitetyssä hinnastossa ilmoitettuja hintoja, eivätkä hinnat ole sitovia, ennen kuin ProSanta Oy:n edustaja on ne asiakkaalle kirjallisesti vahvistanut varauksen yhteydessä.

Palkkion tultua vahvistetuksi Prosanta Oy:n toimesta, ProSanta Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa niitä odottamattomien kustannuslisien johdosta (mukaan lukien, muttei rajoittuen, verot, polttoaineiden hinnat, valuuttakurssien muutokset jne.), jotka ovat ProSanta Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. ProSanta Oy pyrkii toiminnallaan minimoimaan hintojen nousun. Kaikista palvelujen hinnannousuista, jotka johtuvat kustannusten lisääntymisestä, ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 20 päivää ennen matkan alkua. Asiakkaalle kerrotaan selkeästi hinnannousun perusteet, määrä ja laskentatapa. Jos palvelu(je)n hinta nousee enemmän kuin 8 % alkuperäisestä, asiakkaalla on oikeus peruuttaa vahvistettu tilaus kohtuullisen ajan kuluessa. Vastaavasti edellä mainittujen kustannusten alentuminen korvataan asiakkaalle palvelun hinnan alennuksena, josta on vähennetty ProSanta Oy:lle aiheutuneet kohtuulliset hallintokulut.

7.3 Maksunpalautukset

Pro Santa Oy ei palauta maksettuja palkkioita käyttämättömistä palveluista tai johtuen siitä, että asiakas saapuu myöhässä, tai ei saavu ollenkaan palveluun.

8. Asiakkaan tekemät muutokset

Jos asiakas haluaa muuttaa vahvistettua varausta, ProSanta Oy tekee halutut muutokset, mikäli se on mahdollista ja lähettää uuden tilausvahvistuksen asiakkaalle. ProSanta Oy varaa itselleen oikeuden tehtyjen muutosten mukaiseen lisäveloitukseen, joka lisätään kokonaislaskuun.

Asiakkaalla on oikeus vaihtaa varauksessa antamiaan asiakastietoja toisen henkilön tietoihin, kunhan toinen henkilö täyttää palvelujen toimittamiselle asetetut ehdot ja edellytykset.

Tiedustelut muutoksen tekemisestä tulee tehdä viimeistään yhtä (1) arkipäivää  (24 tuntia) ennen palvelun alkamista. Kaikki tiedustelut muutoksen tekemisestä voidaan tehdä virka-aikana (maanantai-perjantai klo 8:00 – 16:00 Suomen aikaa), ja ne vaativat ProSanta Oy:n kirjallisen hyväksymisen.

9. Peruutukset

Asiakas voi peruuttaa vahvistetun varauksen peruutusehtojen mukaisesti. Peruutuksesta pyydetään ilmoittamaan ProSanta Oy:lle sähköpostitse. Peruutusilmoituksessa tulee ilmoittaa varausnumero tai sukunimi, joka on merkitty tilausvahvistukseen.

Peruutus voidaan tehdä virka-aikana (maanantai-perjantai klo 8:00 – 16:00 Suomen aikaa).

Peruutus vahvistetaan sähköpostitse ProSanta Oy:n toimesta.

9.1 Yleiset peruutusehdot

Peruutusehtomme varauksen peruuttamiseksi kokonaan tai osittain tai varauksen siirtämiseksi asiakkaan toimesta ovat seuraavat:

  • Yli 14 päivää ennen palvelua – 100% maksetusta palvelun hinnasta palautetaan asiakkaalle.
  • 14 – 7 päivää ennen palvelua – 50% maksetusta palvelun hinnasta palautetaan asiakkaalle.
  • 6 päivää tai alle 6 päivää ennen palvelua – ei maksunpalautusta.

Jos asiakas peruuttaa varauksen palvelun toteuttamispaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevista ylivoimaisista ja poikkeuksellisista olosuhteista johtuen,

palveluiden maksettu hinta palautetaan asiakkaalle, mutta muuta korvausta ei makseta. Ks. alla COVID -19:ään liittyvien peruutusten ehdot.

9.2 COVID-19 peruutusehdot

Varausten peruutus- ja siirtämisehdot määritetään aina voimassa olevien, asianomaisten viranomaisten määräämien virallisten rajoitusten ja ohjeistusten mukaisesti. Asiakkaan velvollisuutena on perehtyä näihin COVID -19:ään liittyviin, asianomaisten viranomaisten määräämiin virallisiin rajoituksiin ja ohjeistuksiin ennen varauksen tekemistä.

ProSanta Oy voi vaatia asiakkaalta asiaankuuluvaa dokumentaatiota ja virallisia todisteita, esim. matka-asiakirjoja / lentolippuja / potilasasiakirjoja.

9.2.1 Seuraavissa tilanteissa varaus voidaan siirtää ilman lisäkuluja tai peruuttaa ja palauttaa maksettu palvelun hinta asiakkaalle:

(i) Asiakkaan lähtömaan /-kaupungin /-alueen rajat ovat suljettu lähtömaan hallituksen toimesta asiakkaan lähtöaikana, mikä estää asiakkaan matkustamisen kohteeseen.

(ii) Suomen rajat tai asianomaisten kaupunkien/alueiden rajat ovat suljettu Suomen hallituksen toimesta, mikä estää asiakkaan matkustamisen kohteeseen.

(iii) Suomessa tai asiakkaan lähtömaassa on voimassa olevia karanteenimääräyksiä asiakkaan lähtö- tai saapumisaikana, mikä estää asiakkaan matkustamisen kohteeseen.

9.2.2 Seuraavissa tilanteissa varausta ei voi siirtää ilman lisäkuluja, eikä peruuttaa tai saada palautusta maksetun palvelun hinnasta:

(i) Asiakas on ollut tietoinen tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen edellä kohdassa (9.2.1.) mainituista olosuhteista tai asianomaisten viranomaisten määräämistä virallisista rajoituksista ja ohjeistuksista varatessaan palveluja tai asiakas olisi voinut kohtuullisella vaivalla välttää kyseisten olosuhteiden seuraukset esim. käymällä COVID-19 -testissä.

(ii) Asiakas on omasta tahdostaan päättänyt olla matkustamatta johtuen COVID -19 -viruksen pelosta.

(iii) Asiakas ei pysty matkustamaan koska hänellä on diagnosoitu COVID -19 tai jokin muu sairaus. Asiakas voi vaatia tällaisissa tapauksissa korvausta mahdollisesta henkilökohtaisesta matkavakuutuksesta.

(iv) Palvelut on tilattu muilta palveluntarjoajilta kuin ProSanta Oy:ltä.

(v) Tilattu kuljetus kohteeseen on peruuntunut tai siirretty.

(vi) Peruutus tehdään näiden Yleisten Ehtojen vastaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli asiakas ei toimita ProSanta Oy:n vaatimia tietoja ja asiakirjoja hyväksytysti vähintään neljäkymmentäkahdeksaa (48) tuntia ennen saapumista kohteeseen, tämä tulkitaan aina niin kutsutuksi no-show -varaukseksi, tarkoittaen, ettei asiakas ei saapuisi paikalle, ja mikä laskutetaan tämän mukaisesti.

Jos varauksen siirtäminen edellyttää muutoksia tilattujen palvelujen sisältöön, ProSanta Oy:llä on oikeus muuttaa tilattujen palvelujen sisältöä ja veloittaa näistä muutoksista aiheutuvat kulut asiakkaalta.

Kaikissa muissa tapauksissa noudatetaan yleisiä peruutusehtoja.

ProSanta Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet muutoksiin aikatauluissa tai palvelujen sisällössä. ProSanta Oy:llä on oikeus peruuttaa tai siirtää palvelu viranomaisten määräämien COVID-19 -rajoitusten johdosta viimeistään neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen palvelun alkamispäivää.

9.3 Muutokset ja peruutukset ProSanta Oy:n toimesta:

ProSanta Oy pidättää itsellään oikeuden:

(i) muuttaa palvelujen aikatauluja / sisältöjä / kestoja johtuen sääoloista tai vastaavista syistä, jotka ovat ProSanta Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

(ii) tehdä tuottamiensa palvelujen ehtoihin muutoksia, joilla voidaan katsoa olevan vähäinen merkitys palveluille.

(iii) peruuttaa minkä tahansa palvelun, jos ProSanta Oy ei ole saanut riittävästi tilauksia asiakkailta. ProSanta Oy:n tulee ilmoittaa tällaisesta peruutuksesta asiakkaalle vähintään 20 päivää ennen asiakkaan saapumisaikaa. Tällaisessa tapauksessa ProSanta Oy maksaa asiakkaalle takaisin palvelujen koko hinnan, mutta asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen kuluista, jotka ovat jääneet peruuttamisen johdosta hyödyttömiksi (esim. viisumin hankkimisesta tai kohteeseen matkustamisesta aiheutuneet kulut).

(iv) peruuttaa palvelu vallitsevien ylivoimaisten ja poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta. Tällaisessa tilanteessa ProSanta Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle peruutuksesta viipymättä ja maksaa asiakkaalle takaisin palvelun hinnan kokonaisuudessaan, mutta mitään lisäkorvauksia ei makseta.

(v) irtisanoa asiakassopimus, jos asiakas jättää kokonaan tai osittain maksamatta tilaamansa palvelut sovittuun eräpäivään mennessä.

Jos ProSanta Oy joutuu tekemään palvelujen sisältöön merkittäviä muutoksia, sen tulee ilmoittaa niistä asiakkaalle kirjallisesti, kuvata muutosten luonne ja kertoa, onko asiakas oikeutettu hinnan alennukseen. Jos asiakas, saatuaan ProSanta Oy:ltä tällaisen ilmoituksen muutoksista, ei toimita ProSanta Oy:lle palvelujen peruutusilmoitusta kohtuullisessa ajassa, asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset palveluissa. Jos ProSanta Oy asiakkaan tekemän peruutuksen jälkeen tarjoaa asiakkaalle vastaavaa palvelua korvaukseksi, tarjouksessa tulee ilmoittaa hinta ja yksityiskohtaiset tiedot vastaavan palvelun sisällöstä.

10. Asiakkaan vastuu

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu seuraavaan:

(i) Asiakas on huolellisesti arvioinut palveluun sisältyvät riskit ja on tehnyt tietoisen ja vapaaehtoisen päätöksen osallistua palveluun.

(ii) Asiakkaalla on yksinomainen vastuu siitä, että hänen fyysinen kuntonsa on riittävä palveluihin osallistumiseen ja että hän kykenee ymmärtämään hänelle annetut ohjeet tai varoitukset.

(iii) Asiakas ei osallistu mihinkään palveluihin silloin, kun hänellä on fyysinen, terveydellinen tai henkinen rajoite tai vamma tai kun hän on tietoinen tai hänen tulisi kohtuudella olla tietoinen tekijöistä, jotka saattavat rajoittaa tai estää hänen kykyään osallistua kyseisiin palveluihin turvallisesti.

(iv) Asiakas käyttäytyy hyvän tavan mukaisesti ja vastuullisesti ja noudattaa kaikkia asetettuja ja tavanomaisia ohjeita ja/tai varotoimenpiteitä osallistuessaan palveluihin. Jos asiakas havaitsee jonkin vaaran palvelun aikana, hän lopettaa palveluun osallistumisen välittömästi.

(v) Asiakas on vastuussa terveytensä ja turvallisuutensa edellyttämistä terveydellisistä ja muista varotoimista.

Asiakas vastaa kaikista vahingoista, joita hän tahallaan tai huolimattomuudestaan aiheuttaa ProSanta Oy:lle tai kolmansille osapuolille.

11. Prosanta Oy:n vastuu

ProSanta Oy on vastuussa huolehtia, että palvelu täyttää sen, mitä asiakkaan kanssa on sovittu.

11.1 Vastuunrajoitus

ProSanta Oy toimittaa näiden Yleisten Ehtojen mukaiset palvelut asianmukaisella huolellisuudella, varovaisuudella ja ennakoiden ja toteuttaa Suomen lain ja säännösten sekä palveluihin sovellettavien tavanomaisten käytäntöjen ja suositusten mukaiset toimenpiteet terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. ProSanta Oy:llä on tavanomainen, kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon kattava vastuuvakuutus näiden Yleisten Ehtojen mukaisten henkilö- ja omaisuusvahinkojen varalta. Niiltä osin kuin ProSanta Oy:n vastuu ei perustu henkilövahinkoon tai ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, ProSanta Oy:n vastuu on enintään tilattujen palvelujen kokonaishinta kerrottuna kolmella (3).

11.2 Muut vahingot

ProSanta Oy on vastuussa vain sellaisista henkilö- tai omaisuusvahingosta, jotka ovat aiheutuneet tarjottujen palvelujen toimittamisen aikana tapahtuneista onnettomuuksista ja, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuudesta ProSanta Oy:n tai sen työntekijöiden tai alihankkijoiden toiminnassa tai viallisista varusteista. ProSanta Oy ei ole vastuussa mistään tapaturmaisesta vahingosta tai vammasta, jollaisesta asiakkaan tulee hankkia korvausta omasta matkavakuutuksestaan. ProSanta Oy suosittelee aina henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista, erityisesti poikkeuksellisten tilanteiden varalle.

Palvelut saattavat olla fyysisesti vaativia, ja osallistujat voivat altistua värähtelyille. Jos asiakkaalla on mitään terveysongelmia, kuten esim. sydäntauti, selkäongelmat tai vastaavat, tai jos asiakas on raskaana, hänen tulisi olla yhteydessä terveysviranomaisiin ennen palveluihin osallistumistaan selvittääkseen, onko hän kykenevä osallistumaan. On asiakkaan velvollisuus konsultoida ProSanta Oy:tä ennen palvelujen alkamista sen selvittämiseksi, onko hän kykenevä osallistumaan terveys- tai muiden ongelmien vuoksi. ProSanta Oy:llä on oikeus kieltää asiakkaan osallistuminen palveluihin terveyssyistä tai muiden ongelmien johdosta, jotka liittyvät asiakkaan ja muiden osallistujien turvallisuuteen ja/tai hyvinvointiin.

11.3 Ylivoimainen este (Force Majeure)

ProSanta Oy:tä ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ProSanta Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista, joiden seurauksia ProSanta Oy ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi viranomaisten määräykset, ilmatilan rajoitukset, sota, muut vakavat turvallisuus-ongelmat kuten terrorismi, vakava levottomuus, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten pandemia, epidemia ja vakavan taudin puhkeaminen kohteessa tai siihen liittyvät karanteenit tai luonnonkatastrofit kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät turvallisen matkustamisen kohteeseen mahdottomaksi tai muuten merkittävästi haittaavat matkan toteuttamista sovitulla tavalla. Tällaisiin olosuhteisiin kuuluvat myös katkot oleellisten palvelujen toimittamisessa, kuten sähkön ja veden, esimerkiksi luonnonkatastrofin tai työntekijöiden lakon johdosta.

12. Prosanta Oy:n velvollisuus tarjota apua

Jos asiakas sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi tai kärsii muita vahinkoja palveluiden aikana, ProSanta Oy:n tulee auttaa asiakasta antamalla tietoa terveyspalveluista ja paikallisista viranomaisista ja konsuliapua sekä järjestämällä mahdollisuuden etäviestintään, auttamalla asiakasta tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ja antamalla muuta tarpeellista apua ilman aiheetonta viivästystä.

Asiakas vastaa näiden ja olosuhteiden vaatimien muiden mahdollisten erityisjärjestelyjen kustannuksista (kuten uusista kuljetuksista, lisäöistä hotellissa ja muista palvelujen järjestäjälle aiheutuvista lisäkuluista), joihin ProSanta Oy ryhtyy helpottaakseen asiakkaan tilannetta. Jos tällainen tilanne tulee palvelujen aikana, ProSanta Oy:n tulee antaa asiakkaalle tarvittavaa apua ja ryhtyä kohtuudella edellytettäviin toimiin rajoittaakseen asiakkaan menetyksiä ja haittaa.

ProSanta Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen maksu kaikesta tällaisesta avusta, jos asiakas on aiheuttanut tilanteen tahallisesti tai huolimattomuuttaan. Maksu ei kuitenkaan saa ylittää todellisia kustannuksia, jotka ovat palvelujen järjestäjälle aiheutuneet avun antamisesta.

13. Valitukset

ProSanta Oy pyrkii ylittämään odotukset kaikilla palvelujen järjestämisen osa-alueilla. ProSanta Oy ottaa erittäin mielellään vastaan ehdotuksia, jotta palvelujen laatua voidaan koko ajan parantaa.

Kaikki huomautukset ja valitukset varusteista ja palveluista tulee tehdä välittömästi, kun aihetta ilmenee, ja ne tulee tehdä suoraan ProSanta Oy:lle samaa kanavaa käyttäen, jolla varaus on tehty. Jos asiakas ei ole ottanut yhteyttä ProSanta Oy:öön kohtuullisessa ajassa palvelujen toimittamisen jälkeen, hän menettää oikeutensa korvaukseen, paitsi jos ProSanta on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pyydämme, ettei valituksia tehtäisi paikan päällä suoraan maagisissa rooleissa toimiville työntekijöille, paitsi jos valituksen kohde voidaan ratkaista ja korjata paikan päällä.

Jos asiakas ja ProSanta Oy eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan (http://kuluttajariita.fi/en/index.html).

14. Immateriaalioikeudet

ProSanta Oy varaa itselleen oikeuden käyttää visuaalista materiaalia (esim. valokuvia tai videoita), jota on kuvattu ProSanta Oy:n tai sen alihankkijoiden järjestämien palvelujen aikana sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. ProSanta Oy pyytää etukäteen suostumuksen valokuviensa ja/tai videoidensa käyttämiseen asiakkailta, jotka ovat tunnistettavissa visuaalisesta materiaalista. ProSanta Oy voi käyttää visuaalista materiaalia julkaisuissa ja mainosmateriaaleissa, kuten esimerkiksi esitteissä, kutsuissa, tarjouksissa, kirjoissa, sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.

Jos asiakas milloin tahansa haluaa peruuttaa suostumuksensa sellaisten kuvien käyttöön, joista hän on tunnistettavissa, hän voi tehdä niin lähettämällä ProSanta Oy:lle siitä ilmoituksen ja kuvansa, jonka perusteella hänet voi tunnistaa ProSanta Oy:n kuvasta. Henkilötietojen suojaa Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä annettujen säädösten mukaisesti ProSanta Oy:llä ei sen jälkeen enää ole lupaa jakaa kyseistä kuvaa.

Kellään henkilöllä tai millään organisaatiolla, joka ei ole ProSanta Oy:n yhteistyökumppani tai alihankkija, ei ole oikeutta käyttää, kopioida eikä muuttaa ProSanta Oy:n valokuvia, grafiikoita, videoita, nauhoituksia eikä muita sellaisia ilman ProSanta Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista näiden Yleisten Ehtojen nojalla tarjotuista palveluista aiheutuvat riidat ja erimielisyydet, ensimmäisenä oikeusasteenaan ProSanta Oy:n kotipaikan toimivaltainen käräjäoikeus.

16. Osittainen pätemättömyys

Jos jokin näiden Yleisten Ehtojen osa tai ehto todetaan osittain tai kokonaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, ovat ehdot kaikilta muilta osin yhä voimassa.

17. Näiden yleisten ehtojen muuttaminen

ProSanta Oy voi muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, mutta tällaiset muutokset eivät koske varauksia, jotka ProSanta Oy on jo vahvistanut. Sen vuoksi on välttämättömän tärkeää, että kaikki asiakkaat lukevat, tallentavat ja/tai tulostavat kopion näistä ehdoista ja edellytyksistä tehdessään tilauksen, jotta he ovat tietoisia voimassa olevista ehdoista.

© ProSanta Oy 2021. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

ProSanta OY

Sähköposti: info@santapark.com

Puh.: +358 600 301 203